หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์  
       
  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา  
    1 จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  
    2 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตร  
    3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน  
    4 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่  
       
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
    1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคที่ได้มาตรฐานและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
 
    2. เพื่อให้เกษตรกรหันมาลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม  
    3. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
    4. เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
       
    นโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา  
    1. ด้านเศรษฐกิจ  
    1.1 สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์
 
    1.2 เร่งสร้าง และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจ ในรูปแบบการลงทุนของกลุ่มองค์  
    1.3 ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพเสริม  
    2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  
    2.1 พัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
    2.2 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
    2.3 พัฒนาเสริมสร้าง บำรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำกักเก็บธรรมชาติ ขุดลอกลำเหมือง คู คลอง  
    2.4 ขุดสระเก็บน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคและเลี้ยงสัตว์  
    2.5 จัดหารถน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำดื่ม – น้ำใช้ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  
    3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    3.1 บำรุงรักษา พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ระหว่างหมู่บ้านชุมชน เส้นทางสายหลักของ
ตำบล
 
    3.2 บำรุงรักษา และพัฒนาทางระบายน้ำให้แหล่งชุมชน  
    3.3 จัดให้มี และบำรุงรักษาไฟฟ้า หรือแสงสว่างสาธารณะ  
    3.4 ก่อสร้าง และพัฒนาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดาให้เป็นศูนย์ราชการระดับ
ตำบล
 
    4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
    4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ / กิจกรรม ด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
    4.2 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    4.3 จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ระดับหมู่บ้าน ตำบล อย่างต่อเนื่อง  
    5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    5.1 จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และสถานที่สาธารณะ  
    6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนามัย  
    6.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
    6.5 จัดให้มีการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ  
    6.6 บำรุงรักษา และพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
    6.7 ส่งเสริม สนับสนุนการอนามัย และการรักษาพยาบาล  
    7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ  
    7.1 สนับสนุนภารกิจ หรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา  
    7.2 บริหารจัดการงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ให้โปร่งใสตรวจสอบได้  
    7.3 สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการระดับท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดตามความจำเป็น  
    7.4 จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-976
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีี
โทร : 056-510-976 โทรสาร : 056-510-670
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
จำนวนผู้เข้าชม 2,411,346 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10