หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    แนวทางการพัฒนา  
   
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
  2. พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
  3. บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
   
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
แนวทางการพัฒนา
  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
  2. ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้
  3. จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและบ่อบำบัดขยะรวม
  4. ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
   
แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
  . พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น
  4. ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
  5. ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   
แนวทางการพัฒนา
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชนครอบครัวและสังคม
  2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  6. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร  
   
แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
  4. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6. ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
       
 
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ค. 2552
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-200-9177
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีี
โทร : 056-510-976 โทรสาร : 056-510-670
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
จำนวนผู้เข้าชม 7,503,864 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10