หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3
 

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน

ข้าวปลอดสารพิษ

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ค. 2552
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 62 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 2 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 7 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 3 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 3 พ.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระ [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]ซื้อไมโครโฟน ไมค์ลอย พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]

 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 งบเงินอุดหนุนฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) เพิ่มเติม [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการรายงานข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด่วนที่สุด [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินจัดสรร ปี65 เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี่้ยยังชีพความพิการ และเบิ้ยยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ส.ค.-ก.ย.65) [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
แจ้งการเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
การแก้ไขคำผิดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
 
กระดานสนทนา Q&A
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 183  ตอบ 0  
น้ำประปา บ้านหนองเมน ไม่ไหล (15 มี.ค. 2565)    อ่าน 594  ตอบ 1  
ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มี (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 1571  ตอบ 0  
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบคำร้องขอน้ำ
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-510-976
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีี
โทร : 056-510-976 โทรสาร : 056-510-670
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
จำนวนผู้เข้าชม 12,225,412 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10