หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน

ข้าวปลอดสารพิษ

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ค. 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอน [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค - บริโภค ผ่านระบบออนไลน์ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเที่ยง ช [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้าน [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหน [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายหมู่ที [ 11 พ.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ3902 อุทัย [ 7 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในตำบลหนองยายดา โดยวิธีเฉ [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างวางท่อ PVC จากแม่น้ำแควตากแดด เข้าสระประปาหมู่ [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองยายดา ส [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าไม้งามรีสอร์ท [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้าน [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหนองยายดา [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายนายพเย [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนา [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนา [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายนายพเย [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนา [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนา [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนา [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนาง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้าน [ 30 ต.ค. 2562 ]

 
 
การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1006  [ 17 พ.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว1004 [แนวทางการดำเนินการ] [เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว999 [แบบฟอร์มฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6456-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว996  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตเสียงเรื่องกา่รฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 114 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพริเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
ตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 124 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 205 
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 2040 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 [ 24 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 169 
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (ด่วนที่สุด) [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมและให้พยานตรวจสอบบันทึกให้ถ้อยคำ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
การใช้งานในระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด) [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูเเละผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิุนายน 2564) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 108 
 
กระดานสนทนา Q&A
 
น้ำประปา บ้านหนองเมน ไม่ไหล (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 49  ตอบ 1  
ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มี (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1031  ตอบ 0  
เวป อบต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ ที่ http://www.banrailocal.com (4 เม.ย. 2556)    อ่าน 7856  ตอบ 13  
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค บริโภค
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-976
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีี
โทร : 056-510-976 โทรสาร : 056-510-670
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
จำนวนผู้เข้าชม 6,096,478 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10