หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3
 

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน

ข้าวปลอดสารพิษ

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ค. 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 110 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้าง ขยายท่อเมนประปา ภายใ [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 


ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างขยายท่อเมนประปา ภายในตำบลหนองยายดา โดยวิธีเฉพา [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างขุดขยายสระสาธารณะภายในตำบลหนองยายดา โดยวิธีเฉพ [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหนอ [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านดอนโ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 29 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดหน้าองค์ [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนน Solar Cell โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อโคมไฟถนน Solar Cell 400 w พร้อมเสา โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาวางท่อ PVC เพื่อนำน้ำเข้าสระสาธารณะ หมู่ที [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]

 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 65 งบกลาง ฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท. ปีงบประมาณ 2565 (อ.เมืองอุทัยธานี) [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วงนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง (ด่วนที่สุด) [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและการบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565. [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL) [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
นิยามและเเนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ด่วนที่สุด [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
 
กระดานสนทนา Q&A
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 30  ตอบ 0  
น้ำประปา บ้านหนองเมน ไม่ไหล (15 มี.ค. 2565)    อ่าน 460  ตอบ 1  
ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มี (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 1414  ตอบ 0  
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบคำร้องขอน้ำ
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-510-976
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีี
โทร : 056-510-976 โทรสาร : 056-510-670
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
จำนวนผู้เข้าชม 10,596,500 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10